• +381(0) 290 310 010/310 013
  • info@ushaf.net

UNIVERSITETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA NË FERIZAJ

SMU - Sistemi i Menaxhimit Universitar

                 

Aplikimi online

Aplikoni online për pranim në universitetAplikimi online për diplomë

Aplikoni online për diplomë.Aplikimi për transfer

Aplikoni online për t'u transferuar në Universitetin e Ferizajit


Pagesat

Shkarkoni fletëpagesat për të gjitha llojet e pagesave.